POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

DEFINIȚII FOLOSITE ÎN ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

„Date cu Caracter Personal” reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. „Prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

„Site” reprezintă https://sieudonez.ro/

ȘIEUDONEZ ȘI CONFIDENȚIALITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Asociația ȘiEuDonez (în continuare „ȘiEuDonez”, „Asociația”, „noi”), cu sediul în Str. Theodor Speranția nr. 104, bloc S25, Sc. 2, ap. 52, 030939, Sector 3, București respectă confidenţialitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal şi se angajează să asigure protecția acestora în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare “RGPD”).

Această Politică de Confidențialitate este valabilă la data de 25.05.2018 și are rolul de a vă informa cu privire la activitățile de prelucrare de date cu caracter personal desfășurate de ȘiEuDonez prin intermediul Site-ului, al aplicațiilor ȘiEuDonez, precum și a conturilor de Twitter și de Facebook, pentru:

– primirea semnalărilor privind o nevoie de sânge în cazuri concrete de la medici, unități spitalicești și/sau centre de transfuzii sau alte persoane;

– anunțarea persoanelor înregistrate cu privire la situațiile în care s-a semnalat nevoia de sânge de către medici, unități spitalicești, centre de transfuzii sau alte persoane în contextul activităților normale ale unităților spitalicești sau pe fondul unor evenimente deosebite (de ex., catastrofe, accidente care afectează un număr mare de persoane, etc.) prin sms, telefon, email, newsletter.

În măsura în care doriți să vă înregistrați pentru a dona benevol sânge, ȘiEuDonez prelucrează Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe care ni le furnizați prin înregistrarea pe Site-ul sieudonez.ro sau prin descărcarea aplicațiilor Asociației sub marca ȘiEuDonez pe mobilul dumneavoastră strict pentru realizarea scopului principal al Asociațieide a încuraja și promova, prin orice mijloace, donarea benevolă de sânge. Datele pe care ni le veți furniza includ numele și prenumele, vârstă (opțional), sex, numărul de telefon (opțional), adresa de email, localitatea și județul în care locuiți, geolocalizarea (dacă este activată pe mobil), spitalul la care lucrați (în cazul medicilor), grupa de sânge (opțional), când a donat ultima oară.

Temeiul juridic al acestor activităţi de prelucrare îl reprezintă acordul expres pe care îl exprimați atunci când vă înregistrați pentru a dona benevol sânge.

În măsura în care ne contactați pentru a semnala un caz urgent în care este nevoie de donare de sânge, vom prelucra datele dumneavoastră de contact (nume, prenume, număr de telefon, adresă de email, spitalul – dacă cel care semnalează este un medic), precum și numele pacientului, grupa de sânge, județul, alte date rezultând din descrierea cazului și numărul de telefon al persoanei de contact (dacă este altul decât numărul dvs.). Persoanele care au nevoie de sânge pot utiliza nume și prenume fictive, dacă aleg să nu își dezvăluie identitatea. Prin furnizarea Datelor cu Caracter Personal ale pacienților (dacă aceștia optează să nu își ascundă identitatea conform celor de mai sus), confirmați că ați informat aceste persoane cu privire la dezvăluirea Datelor lor cu Caracter Personal către Asociație în scopul organizării donării benevole de sânge și că această persoană și-a dat consimțământul, în măsura cerută de lege.

Refuzul dumneavoastră de a furniza una sau mai multe Date cu Caracter Personal din cele menționate mai sus conduce, după caz, la imposibilitatea ca ȘiEuDonez să vă înregistreze și analizeze corespunzător solicitările transmise prin intermediul Site-ului, să organizeze activitățile de donare benevolă de sânge sau să răspundă la solicitările primite.

Datele cu caracter personal ale pacienților nu vor fi făcute publice sub nici o formă, acestea vor fi folosite de Asociație numai în măsura necesară asigurării unei campanii de donare benevolă de sânge care să răspundă nevoii semnalate pentru respectivul pacient (de ex., prin inițierea unei campanii de donare benevolă de sânge în aria geografică relevantă pentru cazul semnalat).

Pacienții care au nevoie de sânge sau care au primit sânge, rudele acestora și donatorii înregistrați la ȘiEuDonez pot în orice moment, să-și facă propria identitate publică (de ex., prin postarea unor comentarii pe contul Facebook sau Twitter al ȘiEuDonez). Asociația nu este responsabilă privind alegerea donatorilor de a-și face publică identitatea și faptul că AU DONAT și nici pentru alegerea beneficiarilor transfuziei de sânge sau a rudelor acestora de a face public faptul ca au primit sânge.

În vederea realizării scopurilor menționate mai sus, ȘiEuDonez poate dezvălui Datele dumneavoastră cu Caracter Personal următoarelor categorii de destinatari: reprezentantul dumneavoastră legal, autorități publice (numai și în limitele prevăzute de lege), servicii sociale şi de sănătate (centrele de transfuzii), entități care ne asistă în prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal (având calitatea de împuterniciți). Dezvăluirea datelor către public se va face numai cu acordul dvs. Identitatea persoanelor care descărcă sau folosesc aplicația SiEuDonez este confidențială, Datele cu Caracter Personal ale utilizatorilor aplicației, precum și ale beneficiarilor donării benevole de sânge nefiind înstrăinate către terți.

De asemenea, pentru unul sau mai multe din scopurile menționate în această Politică, o parte sau toate Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pot face obiectul transferului în străinătate către țări din Uniunea Europeană și / sau din afara Uniunii Europene, inclusiv țări cărora nu li s-a recunoscut un nivel adecvat de protecție. ȘiEuDonez ia toate măsurile necesare pentru a asigura protecţia adecvată a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, indiferent de locul în care acestea sunt transferate. Pentru o listă completă și actualizată a țărilor către care sunt transferate Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, ne puteți contacta la adresa contact@sieudonez.ro.

Asociația va prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, pe durata necesară realizării scopurilor de prelucrare și ulterior în conformitate cu politicile noastre interne, precum şi în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligaţia de arhivare.

Asociația acordă o importanță deosebită confidenţialităţii şi securităţii Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și înțelege să asigure siguranța acestora pe parcursul activităților de prelucrare din prezenta Politică de confidenţialitate. În acest sens, Asociația implementează măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operațiunilor de prelucrare.

În ceea ce priveşte prelucrările Datelor cu Caracter Personal indicate în prezenta Politică de confidenţialitate, beneficiați de următoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile:

(a) dreptul la informare – dreptul de a primi un conţinut minim de informaţii cu privire la activităţile de prelucrare efectuate de către Asociație, în conformitate cu cerinţele legale;

(b) dreptul de acces la date – dreptul de a obţine de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere şi în condiţiile stabilite de legislaţie, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal, precum şi detalii privind activităţile de prelucrare;

(c) dreptul de intervenție asupra datelor – dreptul de a obţine de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere şi în mod gratuit: (i) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; (ii) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; (iii) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. (i) sau lit. (ii), dacă o asemenea notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;

(d) dreptul de opoziție – dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare;

(e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – dreptul de a obţine intervenţia umană cu privire la o asemenea decizie, dreptul de a exprima punctul de vedere privind o asemenea decizie şi de a contesta decizia;

(f) dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia în materie, fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

(g) dreptul la restricţionarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;

(h) dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Asociație către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

(i) dreptul de a îşi retrage consimţământul;

(j) dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”).

Pentru mai multe informații cu privire la drepturile dumneavoastră și modul de a le exercita, ne puteți contacta la adresa contact@sieudonez.ro. ȘiEuDonez își rezervă dreptul să actualizeze prezenta politică cu informarea persoanelor vizate prin postarea versiunii actualizate a politicii pe Site sau actualizarea politicii în cadrul aplicațiilor dezvoltate de ȘiEuDonez înainte de intrarea în vigoare a versiunii modificate.